Doorlopende leerlijn

 

Binnen Plan B volgen we de ontwikkeling van de studenten middels een eigen LVS (leerlingvolgsysteem). Daarnaast houdt iedere student ook zelf een portfolio bij.

 

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Als een student bij ons op school begint, wordt de beginsituatie van de student vastgelegd. Vanaf dat moment wordt in het LVS de ontwikkeling van de student bijgehouden op o.a. cognitief en sociaal-/emotioneel gebied. Door observatie en gesprekken volgen we de leerlijnen van alle individuele studenten.
Studenten maken samen met hun coach voor elke periode (ca. 2 maanden) een periodeplan. Hierin worden de plannen van de student voor zijn eigen ontwikkeling opgenomen. Doordat de coach regelmatig met de student het periodeplan doorneemt, kunnen we volgen of en zo ja, aan welke leer- en kerndoelen hij/zij gewerkt heeft en welke nog aandacht verdienen.
In ieder geval tweemaal per jaar bereidt de student samen met zijn coach de periodegesprekken voor, die hij en zijn coach met zijn ouders hebben. De student heeft in dit gesprek zelf de leiding. Zijn coach ondersteunt en kan aanvullende informatie geven. Het periodeplan, het LVS en het portfolio vormen samen de basis voor deze gesprekken.

 

LVS

 

Portfolio
Om zelf baas te zijn over hun leerproces en vorderingen, houden studenten zelf een portfolio bij. Dit portfolio mag helemaal passend bij de student worden vormgegeven. Dit kan zijn in de vorm van een fysieke map, een muurkrant, een digitale variant, enz. De school streeft er zoveel mogelijk naar om succeservaringen te creëren en studenten daar trots op te laten zijn. Het portfolio is hier een belangrijk onderdeel in. Studenten denken dan niet alleen na over wat ze de afgelopen periode hebben gedaan, ze staan ook stil bij hoe ze hebben gewerkt en hoe ze hebben geleerd. Ze kunnen vervolgens actiepunten formuleren om zichzelf verder te ontwikkelen.

 

Toetsen
Standaard nemen we op Plan B geen methodetoetsen of eindtoetsen zoals de eindcito af. Toetsen heeft geen waarde als studenten met leeftijdsgenoten of ‘het gemiddelde’ worden vergeleken. Het heeft alleen zin als de student zijn eigen ontwikkeling wilt testen. Er zijn om deze reden wél methodetoetsen aanwezig en ook een cito-eindtoets (of vergelijkbaar) behoren tot de mogelijkheden.
Door het bijhouden van het LVS, de portfolio’s en de gesprekken met de studenten, kunnen we voldoende een vinger aan de pols houden zonder te hoeven toetsen, vergelijken of sturen. Studenten die zich niet lijken te ontwikkelen of waar echt iets mee aan de hand is, worden gezien.

 

toetsen

 

Staatsexamens

Iedere student kan naar eigen behoefte en in eigen tempo toewerken naar een einddoel. Er zullen studenten zijn die (zo) vrij (mogelijk) willen zijn in wat ze leren. Ook zullen er studenten zijn die doelbewust willen toewerken naar het behalen van een VO-diploma. De coach en (vak)docenten begeleiden de student (op zijn verzoek) in het toewerken naar de staatsexamens. Deze 1e en 2e graads bevoegde docenten komen op regelmatige basis, in overleg met de student, om les te geven, te coachen en te stimuleren in de ontwikkeling van de student.
De examens worden afgelegd bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor de regio Noord Nederland is dit in Groningen en Zwolle. De examens kunnen in één keer worden afgelegd, maar er kan ook voor worden gekozen het examen in gedeeltes (in ieder geval binnen 10 jaar) te doen. Zo kunnen bijvoorbeeld voor 3 vakken examens worden afgelegd in het ene jaar en de overige examens in het daarop volgende jaar. De behaalde certificaten samen geven het recht op een diploma. Onze school biedt de mogelijkheid tot routes naar het behalen van een diploma op vmbo-t, havo en vwo. De praktijkgerichte vmbo-opleidingen kunnen wij helaas niet bieden.
De opgave voor de staatsexamens, alsook de kosten hiervoor, worden betaald door de ouders en komen bovenop het schoolgeld. Opgeven voor de staatsexamens moet ieder jaar vóór januari. Houd er overigens ook rekening mee dat de data voor de mondelinge examens (onderdeel van o.a. de taalvakken) vaak wat ongunstig kunnen vallen in de maanden juli en augustus.

Meer informatie over de staatsexamens is te vinden op de website van DUO.

 

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?