Onze school

 

Denkkader

Onze school gaat uit van ‘natuurlijk leren’, of ‘leren vanuit intrinsieke motivatie’. Dit is leren vanuit jouw eigen interesses. Door de leeftijdsmix van onze studenten werken we niet klassikaal in leeftijdsgroepen, ook is er niet een vast leerprogramma voor alle studenten. Onderwijs is bij ons fundamenteel anders. Je moet dus heel anders naar onderwijs kijken, om dit te begrijpen.

Het opdoen van kennis en vaardigheden ontstaat vooral vanuit de denkactiviteiten van de studenten zelf. We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Ieder wil zich graag ontwikkelen. Kinderen hebben al vanaf het vroegste begin een innerlijke drang om te willen leren. Want: Wie heeft jou leren spreken of leren lopen? Je hebt het anderen zien doen. Maar het is vooral jouw eigen drang geweest om het ook te kunnen! Zo leer je ook zelf bijvoorbeeld lezen en schrijven (uiteraard ondersteund door de leerkrachten). Ook hiervoor voel je vroeger of later de drang om dit te kunnen. Gewoon, omdat je vindt dat je het ineens nodig hebt!

Iedereen heeft een eigen persoonlijke leerbehoefte. En er zijn natuurlijk meer manieren van leren dan alleen maar het aangeboden krijgen van leerstof. Ieder heeft een unieke eigen manier waarop het beste geleerd wordt. De ene zal gemakkelijker leren door te horen of te lezen, een ander door te doen, een volgende door samenwerking of expressie, enz. Daarnaast is er de (sociale) omgeving die het leren verrijkt. Dit zijn niet alleen leerkrachten, maar ook andere volwassenen en andere studenten. Een krachtige leeromgeving samen met intrinsieke motivatie is dan ook het meest efficiënt.

 

Doelgroep

Plan B is een school voor ieder studieniveau, voor studenten tussen de 4 en 21 jaar, waarbij elke student zijn eigen leerlijn ontdekt en doorloopt. Er wordt zowel primair onderwijs (basisschool) als voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) geboden.
Iedere student is welkom, mits hij gemotiveerd is om (weer) te leren en er geen sprake is van dusdanige gedragsproblematiek, dat het de groepsprocessen en het individuele leerproces structureel belemmert.

Een potentiële student is op zijn plek op Plan B indien hij én zijn ouders in staat zijn aan te sluiten bij de visie en de werkwijze van de school. Daarbij is het belangrijk dat de school voor de student voldoende kansen ziet om zich te kunnen ontwikkelen, en dat de student in staat is actief deel te nemen aan de sociocratische besluitvorming.

Iedereen is uniek en samen moet ontdekt worden hoe de student het beste kan gedijen binnen onze sociocratische gemeenschap. Plan B is een school waar veel mogelijk is en waar er ruimte is voor vele manieren van begeleiding en ontwikkeling.

 

Sociocratie

Sociocratie heeft als uitgangspunt dat mensen unieke personen zijn. Ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, kennis en vaardigheden. Iedereen moet bij elke besluitvorming gelijkwaardig zijn en moet evenveel inspraak hebben. In tegenstelling tot een democratie waarbij de meerderheid bepaalt, worden bij de sociocratie besluiten door eenieder gedragen. Sociocratie kent geen meerderen of minderen. En zo kun je dus ook niet spreken van een ‘onwetende’ jeugd en ‘alwetende’ volwassenen.

Als je vaak en voor langere tijd in een omgeving bent waarin je gevoelens, mening en ideeën serieus genomen worden, in gelijkwaardigheid met anderen, en waarin je zelf mede vorm kunt geven aan die omgeving, dan kun je optimaal (gaan) functioneren. Dit is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt!

In de sociocratische school is er een besef dat alles met alles verbonden is en een geheel vormt. Alle betrokkenen streven er dan ook naar om met respect om te gaan met zichzelf, de ander, de omgeving en de processen.

 

Kringen

In een sociocratische bestuursvorm is de organisatie opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de Schoolkring, de Studentenkring, de Stafkring, de Ouderkring en de Topkring.

Zowel studenten, docenten als ouders kunnen hun kennis, ideeën en ervaringen inbrengen om de school levend te houden. Elke kring heeft een  ‘dubbele koppeling’ – twee afgevaardigden – met een naast hogere kring.

De Schoolkring is het hart van de school, het management: hier wordt het beleid gemaakt. In de Schoolkring zitten een afgevaardigde en de voorzitter uit de Studentenkring, de Stafkring, de Ouderkring en de Topkring. Zij geven samen vorm aan de school en beslissen over zaken.

De Studentenkring is verantwoordelijk voor zaken die studenten aangaan. Hierin zitten alle studenten.

De Stafkring bestaat uit alle vaste begeleiders van Plan B. Zij verzorgen onder andere het onderwijs. De Stafkring overlegt over de dagelijkse gang van zaken en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Dit gaat over zowel fysieke als emotionele veiligheid.

In de Ouderkring wordt informatie uitgewisseld over de gang van zaken in de school. Dit is tegelijkertijd een plaats voor ouders om zich verder te verdiepen in het concept van ‘natuurlijk leren’ en de mogelijke invloed van dit concept op de thuissituatie. Deze kring bestaat uit alle ouders.

De Topkring bestaat uit leden van de Stafkring en de Ouderkring. De Topkring is het wettig bestuur van de school en eindverantwoordelijk voor de bewaking van het concept van Plan B. De Topkring streeft ernaar om zoveel mogelijk zaken binnen de school door de Schoolkring te laten regelen. Kan binnen de kringen over bepaalde zaken, die wel beslist moeten worden, geen overeenstemming bereikt worden? Dan komt na een redelijke termijn de beslissing bij de Topkring te liggen.

Daarnaast zijn er overige en tijdelijke kringen en subkringen, o.a.: kookkring, dierenkring, lief- en leedkring, schooluitjeskring, etc.

 

Consentmethode

Op Plan B werken alle kringen met de consentmethode om de school te besturen, om besluiten te nemen en om conflicten op te lossen. Belangrijk bij het werken op deze manier, is dat er geen besluiten genomen mogen worden zolang er nog zwaarwegende, beargumenteerde bezwaren op tafel liggen. Er wordt dus altijd besloten op basis van consent. Iedereen moet zijn consent kunnen geven aan de beslissing die genomen wordt. Het kan nog steeds zijn dat je het er niet (helemaal) mee eens bent, maar omdat je geen zwaarwegend, beargumenteerd bezwaar meer hebt, kun je toch akkoord gaan. (Niet te verwarren met een vetorecht, waarbij één persoon of partij zonder opgaaf van redenen de beslissing kan blokkeren.)
Overigens heb je ook altijd het recht om later alsnog bezwaar te maken tegen een genomen besluit. Het besluit wordt dan opnieuw in overweging genomen, of je dient een nieuw voorstel in. Zo kan een genomen besluit dus ook altijd nog weer veranderd worden. Besluiten bewegen daardoor mee met de groei van de organisatie.

 

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?