fbpx

Schoolkosten

 

Plan B is een niet door de overheid bekostigde school. De reden hiervoor is dat onze visie op onderwijs volgens de overheid niet past binnen de toezichtkaders voor bekostigd (regulier) onderwijs. Wij vinden dat onze visie voorop moet staan.
Maar net als elke andere school, hebben ook wij wel te maken met schoolkosten. Om onder andere de huur van het gebouw, de vaste lasten die we hebben, diverse onkosten voor materiaal e.d. en de salarissen van de docenten te kunnen betalen, hebben wij verschillende manieren om dit te bekostigen.

 

Ouderbijdrage

De schoolkosten vanaf schooljaar 2021-2022 bedragen € 3.000,- per jaar. De bijdrage kan eventueel in termijnen van een maand of een kwartaal worden betaald. Hierover wordt dan per termijn € 2,- administratiekosten in rekening gebracht. In overleg kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Voor het tweede kind uit het gezin geldt een korting van 10% en voor het derde en volgende kind 15% korting.

 

Pilot verlaging schoolkosten

 

crazy deal

Aanname
We verwachten dat het verlagen van de schoolkosten van € 350,- per maand naar € 250,- per maand de drempel voor het inschrijven op Plan­­­ B dusdanig verlaagt dat we een grotere groep gezinnen/kinderen/ jongeren kunnen bedienen met het onderwijs volgens onze visie.

Onderbouwing
Er is veel interesse in de manier waarop Plan­­­ B onderwijs vorm geeft. Er zijn veel gezinnen die ons via mail, telefonisch of via de sociale media weten te vinden. Plan­­­ B zou voor deze gezinnen een uitkomst kunnen zijn voor de onderwijssituatie waarin de kinderen/jongeren uit deze gezinnen verkeren.
Plan­­­ B heeft duidelijk een regionale functie. De gezinnen die interesse hebben wonen in een straal tot zeker 60 km (van zuidwest Drenthe tot noordoost Groningen) van de locatie van de school.
Toch wordt er een drempel ervaren. Slechts een klein deel van alle kinderen/jongeren starten daadwerkelijk met een kennismakingsperiode om vervolgens uiteindelijk in te schrijven op Plan­­­ B. De afstand is duidelijk niet het probleem. De hoge schoolkosten zijn hiervoor de meest genoemde, zo niet enige reden.

Omschrijving pilot
Gedurende de rest van het lopende schooljaar 2020-2021 hanteren we een verlaagde prijs voor de schoolkosten. Het jaarbedrag wordt verlaagd van € 4.200,- naar € 3.000,-. Dit komt neer op € 750,- per kwartaal (i.p.v. € 1.050,-) en op € 250,- per maand (i.p.v. € 350,-). De administratiekosten van € 2,- blijven ongewijzigd. Ook de korting van 10% voor het tweede kind en 15% voor het derde en volgende kind uit het gezin blijven gehanteerd worden.

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021, in juli, wordt de pilot geëvalueerd. Na het lopende schooljaar 2020-2021 worden de oorspronkelijke prijzen weer gehanteerd tenzij de pilotperiode uitwijst dat de aanname juist is: Er worden meer kinderen/jongeren ingeschreven op Plan­­­ B doordat de schoolkosten nu wel betaalbaar zijn.

Doel en voorwaarden
De pilotperiode van schooljaar 2020-2021 is geslaagd en kan doorgang vinden indien:

  • Binnen de pilotperiode een studentenaantal van minimaal 25 wordt behaald.
  • De nieuwe inschrijvingen op Plan­­­ B voor meerdere jaren gelden.
    (Hieronder kan o.a. worden verstaan dat bij inschrijving niet al duidelijk is dat studenten binnen 2 jaar doorstromen naar vervolgonderwijs of anderszins zullen worden uitgeschreven bij Plan­­­ B)
  • Gedurende het schooljaar het studentenaantal boven de 20 blijft.
  • De verlaging van het schoolgeld geldt zowel voor alle studenten die op dit moment zijn ingeschreven als voor studenten die nieuw worden ingeschreven.
  • Om te voorkomen dat de verlaging van het schoolgeld direct leidt tot minder dan de huidige inkomsten, gaat het nieuwe bedrag in zodra er minimaal 5 nieuwe studenten, voldoend aan de bovengenoemde voorwaarden, gaan starten.
  • De verlaging van de schoolkosten geldt ook voor de kosten van de kennismakingsperiode.
  • Alle overige voorwaarden buiten deze pilot om blijven ongewijzigd.

Crowdfunding

Sommige materialen die we willen aanschaffen, of onkosten die wij hebben, proberen we te bekostigen middels crowdfunding, een alternatieve wijze om een project te financieren. Om deze financiële middelen te verwerven wordt een project aangeboden op een platform op internet waarbij het benodigde bedrag wordt vermeld. Op deze manier kan iedereen via deze website bijdragen in het project. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Deze ‘kleine investeerders’ noemt men ‘the crowd’, het Engelse woord voor de mensenmassa.

 

Schenkingen, giften en donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage, zonder dat u daar iets voor terugverwacht? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.
Om ons financieel te steunen aantrekkelijker te maken, hebben wij een aanvraag lopen voor het toekennen van de ANBI-status.
Heeft u nog (school)materialen, puzzels, spelletjes, speelgoed e.d. die u onze school wilt schenken, laat het ons weten! Uiteraard kijken we wel naar de kwaliteit van het aangebodene, daarvoor vragen wij uw begrip.

 

Volgende open middag

Open middagen

Pilot verlaging schoolkosten 2020-2021

crazy deal

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in PLAN B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen!

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Stadskanaal.