Plan B, Sociocratische School heeft de ANBI-status in aanvraag. Hieronder vindt u daarover meer.

 

1. Naam Stichting

Stichting Plan B, Sociocratische School

 

2. RSIN

8611.11.631

 

3. Contact

Bezoekadres:
Noorderdiep 99
9521 BC
Nieuw-Buinen
06 – 588 23 466  (ma. / di. / do. / vr. tussen 09:00 en 15:30 uur)

E-mailadres:
info@planbschool.nl

Postadres:
Blijhamsterstraat 41
9671 AT
Winschoten

 

4. Doelstelling

Op Plan B geven wij ons onderwijs heel anders vorm dan in het reguliere onderwijs. Sommige ouders en hun kind(eren) kiezen daarom ook bewust voor Plan B. Want niet de leerstof maar het kind staat bij ons centraal. Kinderen en jongeren kunnen op Plan B op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op het moment dat zij er zelf aan toe zijn, tot ontwikkeling komen.
Daarnaast ziet de onderwijsinspectie scholen als Plan B ook als vangnet voor kinderen die uitvallen in regulier onderwijs en anders thuis zouden komen te zitten. Plan B biedt deze kinderen de rust om zichzelf weer te hervinden en het vertrouwen om weer tot leren te komen.

  1. De Stichting heeft ten doel het vormgeven en faciliteren van primair en voortgezet onderwijs, het bevorderen en in stand houden van het sociocratisch onderwijs en andere vormen van vernieuwingsonderwijs voor kinderen van 7 tot en met 21 jaar met als basis het principe dat kinderen/jongeren hun eigen leerweg kunnen gaan, vanuit hun eigen interesse en nieuwsgierigheid en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. Het faciliteren van onderwijs ook aan kinderen met speciale eigenschappen zoals hoogbegaafdheid, ADHD, Asperger e.d. met als kanttekening dat steeds gekeken wordt of de school de competenties heeft om het gewenste en benodigde onderwijs te bieden.
  3. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het delen en uitwisselen van de kennis en ervaring van de Stichting met anderen, waaronder ouders, personen uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven alsook middels samenwerking met andere Democratische Scholen.
  4. De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het sociocratisch onderwijs voor kinderen van 7 tot 21 jaar in de provincies Groningen, Drenthe en omstreken.
  5. De stichting beoogt het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

 

5. Huidige situatie

De school is per 26 maart 2020 opgericht en op 27 maart 2020 ingeschreven bij de KvK, te Utrecht. De school is gestart in het voormalige schoolgebouw van de Westerschool in Stadskanaal. Het gebouw werd sinds de sluiting van voornoemde school in 2018, beheerd door Ad Hoc Beheer ter voorkoming van overlast voor de buurt en voor de gemeente. Op het pand ligt al een maatschappelijke bestemming en dit zou volgens het bestemmingsplan ook worden behouden. Op 11 mei 2020 is Plan B in het pand van start gegaan. De ambitie is om als school te groeien. Intussen huurt Plan B sinds 18 augustus 2021 het hele pand. Ons wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst het pand in het geheel over te kunnen nemen.

Er zijn intussen 40 studenten (leerlingen tussen de 4 en de 21 jaar) ingeschreven bij Plan B. Het grootste deel van de leerlingen komt uit Stadskanaal en 13 omliggende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe en zelfs uit Duitsland. Er blijven aanvragen voor een rondleiding en gesprek binnen komen voor kinderen van alle leeftijden waardoor de school kan (blijven) groeien.  We bieden voor veel kinderen en jongeren een juiste uitkomst die past bij de visie van de ouders en het leervermogen van de kinderen. Opvallend is dat de authenticiteit van de leerlingen bijzonder is en een mooie mix oplevert welke illustratief is voor een afspiegeling van de samenleving. Ook de inspectie van het Onderwijs is zeer positief over het onderwijsinitiatief van Plan B.

 

6. Beleid van de stichting

Plan B is een particuliere school. De school heeft de zogenaamde B3-status. B3-scholen zijn particuliere scholen voor primair onderwijs (basisonderwijs) en/of voortgezet onderwijs die door de onderwijsinspectie zijn aangemerkt als ‘school in de zin van de Leerplichtwet’. Ouders mogen hun kinderen naar deze school laten gaan en voldoen daarmee aan de leerplicht. Een B3-school wordt niet bekostigd door de overheid. De kosten zullen uit andere bronnen betaald moeten worden. B3-scholen voldoen aan een minder uitgebreid inspectiekader dan de bekostigde scholen maar staan ook gewoon onder toezicht van de inspectie. Vanwege dit inspectiekader hebben we voor deze vorm van onderwijs gekozen. Dit waarborgt namelijk onze pedagogische vrijheid en stelt ons in staat voor zover mogelijk tegemoet te komen aan de rechten van het kind (https://www.kinderrechten.nl).

De kosten voor het onderwijs worden in principe door de ouders betaald. Daarnaast dragen schenkingen bij aan het betalen van de kosten, om de school in stand te houden en continuering van het onderwijs te verzekeren. Alles ten behoeve van het leer- en ontwikkelproces van de studenten. Op deze manier proberen we het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ieder kind in de regio gebruik kan maken van het sociocratisch onderwijs. Immers er is een leerplicht maar ook een vrijheid van keuze voor het onderwijs. Dan moet het ook toegankelijk zijn, liefst voor alle kinderen. Uiteindelijk in heel Nederland, waar inmiddels zo’n 20 scholen zijn. Wereldwijd zijn er ca. 450 democratische en sociocratische scholen.

Op deze website (https://planbschool.nl) leest u meer over de school. Via de website kunnen ook schenkingen gedaan worden, of verwijzen we naar websites waar dit kan. Bij interesse voor de school wordt mondeling en schriftelijk gewezen op de mogelijkheid de school middels schenkingen te ondersteunen.

Naast financiële bijdragen is het ook interessant als organisaties materialen schenken. De schoolbijdrage is gebaseerd op die van gelijksoortige niet-bekostigde scholen, op de inkomsten die de school nodig heeft om die de uitgaven te dekken en op de regio waarin de school staat.

 

7. Samenstelling bestuur

naam functie jaar van benoeming
Harry Bulk voorzitter 2020
Coen Withoff penningmeester 2020
Anneke Zorgdrager secretaris 2020
Daniëlla Schenk onderwijsfunctionaris 2020

De Topkring bestaat uit leden van de Stafkring en de Ouderkring. De Topkring is het wettig bestuur van de school en eindverantwoordelijk voor de bewaking van het concept van Plan B. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de Topkring (dit is het bestuur). De benoeming van de bestuurders geschiedt met inachtneming dat de Topkring bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie waarvan het aantal stafleden nooit groter is dan het aantal niet-stafleden. Indien meerdere aspirant-bestuursleden door de Stafkring respectievelijk door ouders voor benoeming worden voorgedragen, kan de Topkring besluiten wie van deze voorgedragen aspirant-bestuursleden tot bestuurslid benoemd wordt dan wel kan de Topkring besluiten meerdere voorgedragen aspirant-bestuursleden te benoemen.

Dagelijks bestuur
De Topkring streeft ernaar om zoveel mogelijk zaken binnen de school door de Schoolkring te laten regelen. Kan binnen de kringen over bepaalde zaken, die wel beslist moeten worden, geen overeenstemming bereikt worden? Dan komt na een redelijke termijn de beslissing bij de Topkring te liggen.
De Schoolkring is het hart van de school, het management: hier wordt het beleid gemaakt. In de Schoolkring zitten een afgevaardigde en de voorzitter uit de Studentenkring, de Stafkring, de Ouderkring en de Topkring. Zij geven samen vorm aan de school en beslissen over zaken.
Daarnaast zijn dagelijks Coen en/of Daniëlla als schoolleiding het dagelijks bestuur

 

8. Beloningsbeleid

Topkring (bestuur)
De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor het uitoefenen van hun bestuurdersfunctie.

Medewerkers
Medewerkers op Plan B kunnen op 3 manieren beloning ontvangen voor hun werkzaam-heden. Zij werken als freelancer/ zzp-er, via Verloning of als vrijwilliger.
Voor vrijwilligers gelden de afspraken conform de regelgeving vanuit de overheid. Voor 2023 geldt een bedrag van maximaal € 180,- per maand en maximaal € 1.800,- per jaar.
Voor zzp-ers en werken via Verloning geldt een tarief van minimaal € 17,- en maximaal € 25,- per uur. Daarbij mag maximaal 7 uur per dag en 28 uur per week worden gedeclareerd.
De tarieven zijn gebaseerd op het minimale uurtarief dat Verloning hanteert. In de praktijk komt dit er voor 2023 op neer dat een tarief van € 20,- per uur wordt gehanteerd.

 

9. Verslag activiteiten 2022

Er is onderwijs geboden op verzoek van en passend bij de interesses en belevingswereld van de studenten. Voor geïnteresseerde studenten is er een schooluitje geweest naar een imker.  Er is meer speel/leermateriaal aangeschaft om de leeromgeving te verrijken zodat deze meer prikkelt tot ontwikkeling van de studenten. De school is gebruik gaan maken van het hele schoolgebouw waarbij er extra lokalen zijn ingericht: een stiltelokaal, een atelier en een chillruimte.

 

10. Financieel overzicht

Op 1 januari 2023 telt de school 40 studenten en 6 leerkrachten. In de begroting is voor de inkomsten aan ouderbijdrage rekening gehouden met 40 studenten. Aan het einde van kalenderjaar 2023 verwachten we ongeveer 50 studenten te hebben, rekening houdend met aanwas en doorstroom.

De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten. Hierbij is het uitgangspunt om de wervings-, beheer- en administratiekosten zo laag mogelijk te houden.
De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een continuïteitsreserve worden opgenomen.
Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de rekening courant of een internet spaarrekening aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.
Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

Download het Financieel Verslag 2022.

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?